GetAdapter (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.hbase.adapters.read

Class GetAdapter

  • Field Detail

  • Constructor Detail

   • GetAdapter

    public GetAdapter(ScanAdapter scanAdapter)
    Constructor for GetAdapter.
    Parameters:
    scanAdapter - a ScanAdapter object.
  • Method Detail

   • setCheckExistenceOnly

    public static Get setCheckExistenceOnly(Get get)
   • adapt

    public void adapt(Get operation,
             ReadHooks readHooks,
             com.google.cloud.bigtable.data.v2.models.Query query)
    adapt.
    Specified by:
    adapt in interface ReadOperationAdapter<Get>
    Parameters:
    operation - a T object.
    readHooks - a ReadHooks object.
    query - a Query object.


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation