UnsupportedFilterException (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.hbase.adapters.filters

Class UnsupportedFilterException

  • Constructor Detail

   • UnsupportedFilterException

    public UnsupportedFilterException(List<FilterSupportStatus> filterSupportStatuses)
    Constructor for UnsupportedFilterException.
    Parameters:
    filterSupportStatuses - a List object.
  • Method Detail

   • getFilterSupportStatuses

    public List<FilterSupportStatus> getFilterSupportStatuses()
    The failed FilterSupportStatus instances containing reason messages.
    Returns:
    a List object.


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation