SingleFilterAdapter (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.hbase.adapters.filters

Class SingleFilterAdapter<T extends Filter>

 • java.lang.Object
  • com.google.cloud.bigtable.hbase.adapters.filters.SingleFilterAdapter<T>


 • public class SingleFilterAdapter<T extends Filter>
  extends Object
  A class that provides untyped-to-typed access to TypedFilterAdapter instances.
  Version:
  $Id: $Id
  Author:
  sduskis


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation