FlatRowConverter (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.grpc.scanner

Class FlatRowConverter • public class FlatRowConverter
  extends Object
  This class converts between instances of FlatRow and Row.
  Version:
  $Id: $Id
  Author:
  tyagihas
  • Constructor Detail

   • FlatRowConverter

    public FlatRowConverter()
  • Method Detail

   • convert

    public static com.google.bigtable.v2.Row convert(FlatRow row)
   • convertToModelRow

    public static com.google.cloud.bigtable.data.v2.models.Row convertToModelRow(FlatRow row)


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation