MutateRowsRequestManager (Cloud Bigtable HBase Client for Java 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.grpc.async

Class MutateRowsRequestManager

 • java.lang.Object
  • com.google.cloud.bigtable.grpc.async.MutateRowsRequestManager
  • Constructor Detail

   • MutateRowsRequestManager

    public MutateRowsRequestManager(RetryOptions retryOptions,
                    com.google.bigtable.v2.MutateRowsRequest originalRequest)
  • Method Detail

   • onMessage

    public void onMessage(com.google.bigtable.v2.MutateRowsResponse message)
    Adds the content of the message to the results.
   • getRetryRequest

    public com.google.bigtable.v2.MutateRowsRequest getRetryRequest()
   • buildResponse

    public com.google.bigtable.v2.MutateRowsResponse buildResponse()
    Returns:
    a MutateRowsResponse built from the accumulation of all calls to onMessage/onOK.


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation