CloudBigtableConfiguration.Builder (Apache Beam + Cloud Bigtable Connector 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.beam

Class CloudBigtableConfiguration.Builder

  • java.lang.Object
    • com.google.cloud.bigtable.beam.CloudBigtableConfiguration.Builder


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation