AbstractCloudBigtableTableDoFn (Apache Beam + Cloud Bigtable Connector 1.12.0 API)

com.google.cloud.bigtable.beam

Class AbstractCloudBigtableTableDoFn<In,Out>


Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Cloud Bigtable Documentation