YouTube Content Owner report transformation

When your YouTube Content Owner reports are transferred to BigQuery, the reports are transformed into the following BigQuery tables and views.

When you view the tables and views in BigQuery, the value for [SUFFIX] is the table suffix you configured when you created the transfer.

YouTube Content Owner report BigQuery table BigQuery view
Video reports
User activity p_content_owner_basic_a3_[SUFFIX] content_owner_basic_a3_[SUFFIX]
User activity by province p_content_owner_province_a2_[SUFFIX] content_owner_province_a2_[SUFFIX]
Playback locations p_content_owner_playback_location_a2_[SUFFIX] content_owner_playback_location_a2_[SUFFIX]
Traffic sources p_content_owner_traffic_source_a2_[SUFFIX] content_owner_traffic_source_a2_[SUFFIX]
Device type and operating system p_content_owner_device_os_a2_[SUFFIX] content_owner_device_os_a2_[SUFFIX]
Viewer demographics p_content_owner_demographics_a1_[SUFFIX] content_owner_demographics_a1_[SUFFIX]
Content sharing by platform p_content_owner_sharing_service_a1_[SUFFIX] content_owner_sharing_service_a1_[SUFFIX]
Annotations p_content_owner_annotations_a1_[SUFFIX] content_owner_annotations_a1_[SUFFIX]
Cards p_content_owner_cards_a1_[SUFFIX] content_owner_cards_a1_[SUFFIX]
End screens p_content_owner_end_screens_a1_[SUFFIX] content_owner_end_screens_a1_[SUFFIX]
Subtitles p_content_owner_subtitles_a2_[SUFFIX] content_owner_subtitles_a2_[SUFFIX]
Combined p_content_owner_combined_a2_[SUFFIX] content_owner_combined_a2_[SUFFIX]
Playlist reports
User activity p_content_owner_playlist_basic_a1_[SUFFIX] content_owner_playlist_basic_a1_[SUFFIX]
User activity by province p_content_owner_playlist_province_a1_[SUFFIX] content_owner_playlist_province_a1_[SUFFIX]
Playback locations p_content_owner_playlist_playback_location_a1_[SUFFIX] content_owner_playlist_playback_location_a1
Traffic sources p_content_owner_playlist_traffic_source_a1 content_owner_playlist_traffic_source_a1_[SUFFIX]
Device type and operating system p_content_owner_playlist_device_os_a1_[SUFFIX] content_owner_playlist_device_os_a1_[SUFFIX]
Combined p_content_owner_playlist_combined_a1_[SUFFIX] content_owner_playlist_combined_a1_[SUFFIX]
Ad rate reports
Ad rate reports p_content_owner_ad_rates_a1_[SUFFIX] content_owner_ad_rates_a1_[SUFFIX]
Estimated revenue reports
Estimated video revenue p_content_owner_estimated_revenue_a1_[SUFFIX] content_owner_estimated_revenue_a1_[SUFFIX]
Estimated asset revenue p_content_owner_asset_estimated_revenue_a1_[SUFFIX] content_owner_asset_estimated_revenue_a1_[SUFFIX]
Asset reports
User activity p_content_owner_asset_basic_a2_[SUFFIX] content_owner_asset_basic_a2_[SUFFIX]
User activity by province p_content_owner_asset_province_a2_[SUFFIX] content_owner_asset_province_a2_[SUFFIX]
Video playback locations p_content_owner_asset_playback_location_a2_[SUFFIX] content_owner_asset_playback_location_a2_[SUFFIX]
Traffic sources p_content_owner_asset_traffic_source_a2_[SUFFIX] content_owner_asset_traffic_source_a2_[SUFFIX]
Device type and operating system p_content_owner_asset_device_os_a2_[SUFFIX] content_owner_asset_device_os_a2_[SUFFIX]
Viewer demographics p_content_owner_asset_demographics_a1_[SUFFIX] content_owner_asset_demographics_a1_[SUFFIX]
Content sharing by platform p_content_owner_asset_sharing_service_a1_[SUFFIX] content_owner_asset_sharing_service_a1_[SUFFIX]
Annotations p_content_owner_asset_annotations_a1_[SUFFIX] content_owner_asset_annotations_a1_[SUFFIX]
Cards p_content_owner_asset_cards_a1_[SUFFIX] content_owner_asset_cards_a1_[SUFFIX]
End screens p_content_owner_asset_end_screens_a1_[SUFFIX] content_owner_asset_end_screens_a1_[SUFFIX]
Combined p_content_owner_asset_combined_a2_[SUFFIX] content_owner_asset_combined_a2_[SUFFIX]
System managed reports
Aggregate ad revenue per video p_content_owner_ad_revenue_summary_a1_[SUFFIX] content_owner_ad_revenue_summary_a1_[SUFFIX]
Daily ad revenue per video p_content_owner_ad_revenue_raw_a1_[SUFFIX] content_owner_ad_revenue_raw_a1_[SUFFIX]
Aggregate ad revenue per asset p_content_owner_asset_ad_revenue_summary_a1_[SUFFIX] content_owner_asset_ad_revenue_summary_a1_[SUFFIX]
Daily ad revenue per asset p_content_owner_asset_ad_revenue_raw_a1_[SUFFIX] content_owner_asset_ad_revenue_raw_a1_[SUFFIX]
Claims p_content_owner_claim_ad_revenue_summary_a1_[SUFFIX] content_owner_claim_ad_revenue_summary_a1_[SUFFIX]
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.