YouTube Channel report transformation

When your YouTube Channel reports are transferred to BigQuery, the reports are transformed into the following BigQuery tables and views.

When you view the tables and views in BigQuery, the value for [SUFFIX] is the table suffix you configured when you created the transfer.

YouTube Channel report BigQuery table BigQuery view
Video reports
User activity p_channel_basic_a2_[SUFFIX] channel_basic_a2_[SUFFIX]
User activity by province p_channel_province_a2_[SUFFIX] channel_province_a2_[SUFFIX]
Playback locations p_channel_playback_location_a2_[SUFFIX] channel_playback_location_a2_[SUFFIX]
Traffic sources p_channel_traffic_source_a2_[SUFFIX] channel_traffic_source_a2_[SUFFIX]
Device type and operating system p_channel_device_os_a2_[SUFFIX] channel_device_os_a2_[SUFFIX]
Viewer demographics p_channel_demographics_a1_[SUFFIX] channel_demographics_a1_[SUFFIX]
Content sharing by platform p_channel_sharing_service_a1_[SUFFIX] channel_sharing_service_a1_[SUFFIX]
Annotations p_channel_annotations_a1_[SUFFIX] channel_annotations_a1_[SUFFIX]
Cards p_channel_cards_a1_[SUFFIX] channel_cards_a1_[SUFFIX]
End screens p_channel_end_screens_a1_[SUFFIX] channel_end_screens_a1_[SUFFIX]
Subtitles p_channel_subtitles_a2_[SUFFIX] channel_subtitles_a2_[SUFFIX]
Combined p_channel_combined_a2_[SUFFIX] channel_combined_a2_[SUFFIX]
Playlist reports
User activity p_playlist_basic_a1_[SUFFIX] playlist_basic_a1_[SUFFIX]
User activity by province p_playlist_province_a1_[SUFFIX] playlist_province_a1_[SUFFIX]
Playback locations p_playlist_playback_location_a1_[SUFFIX] playlist_playback_location_a1_[SUFFIX]
Traffic sources p_playlist_traffic_source_a1_[SUFFIX] playlist_traffic_source_a1_[SUFFIX]
Device type and operating system p_playlist_device_os_a1_[SUFFIX] playlist_device_os_a1_[SUFFIX]
Combined p_playlist_combined_a1_[SUFFIX] playlist_combined_a1_[SUFFIX]
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.