JobReference

A job reference is a fully qualified identifier for refering to a job.

JSON representation
{
  "projectId": string,
  "jobId": string,
  "location": string
}
Fields
projectId

string

Required. The ID of the project containing this job.

jobId

string

Required. The ID of the job. The ID must contain only letters (a-z, A-Z), numbers (0-9), underscores (_), or dashes (-). The maximum length is 1,024 characters.

location

string

Optional. The geographic location of the job. The default value is US.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.