ErrorProto

Error details.

JSON representation
{
  "reason": string,
  "location": string,
  "debugInfo": string,
  "message": string
}
Fields
reason

string

A short error code that summarizes the error.

location

string

Specifies where the error occurred, if present.

debugInfo

string

Debugging information. This property is internal to Google and should not be used.

message

string

A human-readable description of the error.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.