Package google.cloud.bigquery.v2

Index

LocationMetadata

BigQuery-specific metadata about a location. This will be set on google.cloud.location.Location.metadata in Cloud Location API responses.

Fields
legacy_location_id

string

The legacy BigQuery location ID, e.g. "EU" for the "europe" location. This is for any API consumers that need the legacy "US" and "EU" locations.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.