ScheduleTransferRunsResponse

A response to schedule transfer runs for a time range.

JSON representation
{
  "runs": [
    {
      object(TransferRun)
    }
  ]
}
Fields
runs[]

object(TransferRun)

The transfer runs that were scheduled.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...