RunAttempt

Represents which runs should be pulled.

Enums
RUN_ATTEMPT_UNSPECIFIED All runs should be returned.
LATEST Only latest run per day should be returned.
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...