CheckValidCredsResponse

A response indicating whether the credentials exist and are valid.

JSON representation
{
  "hasValidCreds": boolean
}
Fields
hasValidCreds

boolean

If set to true, the credentials exist and are valid.

Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...