Type

Job type.

Enums
TYPE_UNSPECIFIED Unknown.
QUERY Query job.
COPY Table copy job.
EXPORT Export (extract) job.
IMPORT Import (load) job.
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...