QueryStatementType

Type of the statement (e.g. SELECT, INSERT, CREATE_TABLE, CREATE_MODEL..)

Enums
QUERY_STATEMENT_TYPE_UNSPECIFIED
SELECT SELECT ... FROM <Table list> ...
INSERT INSERT INTO <Table> ....
UPDATE UPDATE <Table> SET ...
DELETE DELETE <Table> ...
MERGE MERGE INTO <Table> ....
CREATE_TABLE CREATE TABLE <Table> <column list>
CREATE_TABLE_AS_SELECT CREATE TABLE <Table> AS SELECT
CREATE_VIEW CREATE VIEW <View>
CREATE_MODEL CREATE MODEL <Model> AS <Query>
DROP_TABLE DROP TABLE <Table>
DROP_VIEW DROP VIEW <View>
DROP_MODEL DROP MODEL <Model>
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.