Priority

Priority given to the query.

Enums
PRIORITY_UNSPECIFIED Unknown.
QUERY_INTERACTIVE Query is run in an interactive mode.
QUERY_BATCH Query is run in a batch mode.
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.