JobState

State of a job.

Enums
JOB_STATE_UNSPECIFIED State unknown.
PENDING Job is waiting for the resources.
RUNNING Job is running.
DONE Job is done.
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.