CreateDisposition

Describes conditions when a job should create a table.

Enums
CREATE_DISPOSITION_UNSPECIFIED Unknown.
CREATE_NEVER This job should never create tables.
CREATE_IF_NEEDED This job should create a table if it doesn't already exist.
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.