Campaign Manager report transformation

When your Campaign Manager (formerly known as DoubleClick Campaign Manager) data transfer files are transferred to BigQuery, the files are transformed into the following BigQuery tables and views.

When you view the tables and views in BigQuery, the value for [DOUBLECLICK_ID] is your Campaign Manager Network, Advertiser, or Floodlight ID.

Campaign Manager file BigQuery table BigQuery view
Data Transfer files
impression p_impression_[DOUBLECLICK_ID] impression_[DOUBLECLICK_ID]
click p_click_[DOUBLECLICK_ID] click_[DOUBLECLICK_ID]
activity p_activity_[DOUBLECLICK_ID] activity_[DOUBLECLICK_ID]
rich_media p_rich_media_[DOUBLECLICK_ID] rich_media_[DOUBLECLICK_ID]
Match Tables
activity_cats p_match_table_activity_cats_[DOUBLECLICK_ID] match_table_activity_cats_[DOUBLECLICK_ID]
activity_types p_match_table_activity_types_[DOUBLECLICK_ID] match_table_activity_types_[DOUBLECLICK_ID]
ads p_match_table_ads_[DOUBLECLICK_ID] match_table_ads_[DOUBLECLICK_ID]
ad_placement_assignments p_match_table_ad_placement_assignments_[DOUBLECLICK_ID] match_table_ad_placement_assignments_[DOUBLECLICK_ID]
advertisers p_match_table_advertisers_[DOUBLECLICK_ID] match_table_advertisers_[DOUBLECLICK_ID]
assets p_match_table_assets_[DOUBLECLICK_ID] match_table_assets_[DOUBLECLICK_ID]
browsers p_match_table_browsers_[DOUBLECLICK_ID] match_table_browsers_[DOUBLECLICK_ID]
campaigns p_match_table_campaigns_[DOUBLECLICK_ID] match_table_campaigns_[DOUBLECLICK_ID]
cities p_match_table_cities_[DOUBLECLICK_ID] match_table_cities_[DOUBLECLICK_ID]
creatives p_match_table_creatives_[DOUBLECLICK_ID] match_table_creatives_[DOUBLECLICK_ID]
creative_ad_assignments p_match_table_creative_ad_assignments_[DOUBLECLICK_ID] match_table_creative_ad_assignments_[DOUBLECLICK_ID]
custom_creative_fields p_match_table_custom_creative_fields_[DOUBLECLICK_ID] match_table_custom_creative_fields_[DOUBLECLICK_ID]
paid_search p_match_table_paid_search_[DOUBLECLICK_ID] match_table_paid_search_[DOUBLECLICK_ID]
designated_market_areas p_match_table_designated_market_areas_[DOUBLECLICK_ID] match_table_designated_market_areas_[DOUBLECLICK_ID]
keyword_value p_match_table_keyword_value_[DOUBLECLICK_ID] match_table_keyword_value_[DOUBLECLICK_ID]
null user ID reason categories Currently unsupported Currently unsupported
rich media standard event and event type IDs Currently unsupported Currently unsupported
custom_rich_media p_match_table_custom_rich_media_[DOUBLECLICK_ID] match_table_custom_rich_media_[DOUBLECLICK_ID]
operating_systems p_match_table_operating_systems_[DOUBLECLICK_ID] match_table_operating_systems_[DOUBLECLICK_ID]
placements p_match_table_placements_[DOUBLECLICK_ID] match_table_placements_[DOUBLECLICK_ID]
placement_cost p_match_table_placement_cost_[DOUBLECLICK_ID] match_table_placement_cost_[DOUBLECLICK_ID]
sites p_match_table_sites_[DOUBLECLICK_ID] match_table_sites_[DOUBLECLICK_ID]
states p_match_table_states_[DOUBLECLICK_ID] match_table_states_[DOUBLECLICK_ID]
custom_floodlight_variables p_match_table_custom_floodlight_variables_[DOUBLECLICK_ID] match_table_custom_floodlight_variables_[DOUBLECLICK_ID]
landing_page_url p_match_table_landing_page_url_[DOUBLECLICK_ID] match_table_landing_page_url_[DOUBLECLICK_ID]
Trang này có hữu ích không? Hãy cho chúng tôi biết đánh giá của bạn:

Gửi phản hồi về...

Bạn cần trợ giúp? Truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.