Apigee Ürünleri için Google Hizmet Şartları

Son değiştirilme zamanı: 16 Ocak 2020 | Önceki Sürümler

Apigee Ürünleriyle İlgili Google Hizmet Şartları ("Sözleşme"), Google ile bu şartları kabul eden kişi veya kuruluş ("Müşteri") arasında akdedilmiştir. "Google", ofisleri 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kaliforniya 94043 adresinde bulunan Google LLC anlamına gelmektedir.

Bu Sözleşme, Müşterinin Sözleşme'yi tıklayarak kabul ettiği tarihte ("Geçerlilik Tarihi") yürürlüğe girer. Müşteri adına kabul ediyorsanız (i) 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu; (ii) bu Sözleşme ile Müşteriyi ilzam etmek üzere tam yasal yetkili olduğunuzu; (iii) bu Sözleşme'yi okuyup anladığınızı ve (iv) Sözleşme'yi Müşteri adına kabul ettiğinizi beyan ve garanti edersiniz. Müşteriyi ilzam edecek yasal yetkiniz yoksa lütfen kabul et seçeneğini tıklamayın. Müşterinin Bulut Hizmetlerine erişimi ve bu hizmetleri kullanımı bu Sözleşme'ye tabidir. Bu Sözleşme'nin çevrimdışı bir kopyasını almak isterseniz daha fazla bilgi için Google ile iletişime geçebilirsiniz.


1. TANIMLAR.

"Yönetici Konsolu" Bulut Hizmetlerinin yönetilmesi için Google tarafından Müşteriye internet üzerinden sağlanan konsollar ve araçlar anlamına gelir.

"Satış Ortağı" doğrudan veya dolaylı olarak bir tarafı Kontrol eden, bir tarafın Kontrolünde bulunan veya bir tarafla ortak Kontrol altında bulunan bir kuruluş anlamına gelir.

"Sözleşme" Apigee Ürünleriyle İlgili Google Hizmet Şartları ve tam olarak akdedilmiş her tür sipariş belgesi anlamına gelir.

"İddia" satış ortağı olmayan bir üçüncü tarafın iddiası anlamına gelir.

"AUP", https://cloud.google.com/terms/aup adresinde bulunan Bulut Hizmetlerinin kabul edilebilir kullanım politikası anlamına gelir.

"Marka Özellikleri" tarafların her birine ait olan ve ilgili tarafça muhtelif zamanlarda koruma altına alınan ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri anlamına gelir.

"Bulut Hizmetleri" https://cloud.google.com/apigee/pricing adresinden Müşteri tarafından satın alınan Edge Cloud hizmeti fırsatları anlamına gelir.

"Gizli Bilgi" bir tarafın (veya Satış Ortağının) bu Sözleşme uyarınca diğer tarafla paylaştığı ve gizli olarak işaretlenen ya da koşullar gereğince normalde gizli bilgi olarak değerlendirilecek bilgiler anlamına gelir. Alıcı tarafından bağımsız olarak geliştirilen, alıcıya bir üçüncü tarafça gizlilik yükümlülükleri olmaksızın meşru olarak verilen veya alıcının hatası olmaksızın kamuya açık hale gelen bilgileri kapsamaz. Önceki cümleye tabi olmak üzere Müşteri Verileri, Müşterinin Gizli Bilgileri olarak değerlendirilir.

"Kontrol" bir tarafın oy haklarının veya özsermaye payının yüzde ellisinden fazlasının kontrolü anlamına gelir.

"Müşteri Verileri" Müşterinin Google hesabı kapsamındaki Bulut Hizmetleri aracılığıyla Müşteri veya Müşterinin son kullanıcıları tarafından veya onların namına sağlanan veriler anlamına gelir.

"Müşteri Ekipmanları" Müşterinin Bulut Hizmetlerine erişimi için kullanılan bilgisayar donanımları, yazılımları ve ağ altyapısı anlamına gelir.

"Veri İşleme ve Güvenlik Şartları" Google'ın web sitesinde https://cloud.google.com/apigee/terms/data-processing-and-security adresinde bulunan Bulut Hizmetleriyle ilgili veri işleme ve güvenlik şartları anlamına gelir.

"Kullanımdan Kaldırma Politikası" https://docs.apigee.com/release/deprecation adresinde bulunan Bulut Hizmetleriyle ilgili kullanımdan kaldırma politikası anlamına gelir.

"Belgeler" https://cloud.google.com/apigee/pricing adresinde bulunan Bulut Hizmetleriyle ilgili açıklama anlamına gelir.

"Acil Güvenlik Durumu" (a) Müşterinin veya bir Müşteri Kullanıcısının (i) Bulut Hizmetlerine, (ii) diğer müşterilerin veya kendi müşterilerinin nihai kullanıcılarının Bulut Hizmetlerini kullanımına veya (iii) Bulut Hizmetlerini sunmak için kullanılan Google ağı veya sunucularına zarar verebilecek şekilde, AUP'yi ihlal ederek Bulut Hizmetlerini kullanması veya (b) Bulut Hizmetlerine bir üçüncü tarafın izinsiz erişmesi anlamına gelir.

"Geri Bildirim" Müşteri veya Kullanıcıları tarafından Bulut Hizmetleri hakkında Google'a sağlanan geri bildirim veya öneriler anlamına gelir.

"Ücretler" https://cloud.google.com/apigee/pricing adresinde listelenen Bulut Hizmetleri için geçerli ücretler, ayrıca aşağıdaki tabloya göre fazladan API çağrıları, Sistem Kullanıcıları için aşım ücretleri ve geçerli tüm Vergiler anlamına gelir:

Aşım Ücretleri (eşit dağıtım uygulanmaz)

Aşım Edge Ekibi Edge İş Kolu
API Çağrıları Her 1-1.500.000 için 400 ABD doları Her 1-30.000.000 için 5.000 ABD doları
Sistem Kullanıcıları Herhangi bir yıllık dönemde Kullanıcı başına 2.500 ABD doları Herhangi bir yıllık dönemde Kullanıcı başına 5.000 ABD doları

"Ücret Tahakkuk Dönemi" Müşteri tarafından satın alınan Bulut Hizmetlerinin aylık, üç aylık veya yıllık dönemi anlamına gelir.

"Yüksek Riskli Faaliyetler" Bulut Hizmetlerinin kullanımının veya arızasının ölüme, yaralanmaya veya çevresel zarara neden olabileceği nükleer tesislerin işletilmesi, hava trafiği kontrolü veya yaşam desteği sistemleri gibi kullanımlar anlamına gelir.

"HIPAA", zaman zaman tadil edilebileceği haliyle, 1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ve bu yasa çerçevesinde getirilen her türlü düzenleme anlamına gelir.

"Tazmin Edilen Sorumluluklar" (a) tazmin edilen tarafça onaylanan her türlü uzlaşma tutarı ve (b) yetkili bir mahkeme tarafından tazmin edilen tarafın ve Satış Ortaklarının ödemesine nihai olarak hükmedilen hasarlar ve maliyetler anlamına gelir.

"Fikri Mülkiyet Hakları" tüm patent hakları, telif hakları, ticari marka hakları ticari sırlarla ilgili haklar, veritabanı hakları, manevi haklar ve dünya genelindeki diğer tüm fikri mülkiyet hakları (tescilli olan veya olmayan) anlamına gelir.

"Yasal İşlem" kanun, resmi düzenleme, mahkeme emri, mahkeme celbi, ilam, resmi kurum veya daire talebi ya da başka bir geçerli yasal makam tarafından yapılan bir veri ifşa talebi, yasal prosedür veya benzer işlem anlamına gelir.

"Yazılım" Google tarafından Bulut Hizmetleri ile bağlantılı olarak sunulan veya Google tarafından indirilmek üzere Müşterinin kullanımına sunulan tüm Google ikili yazılım programları ve Google'ın bu tür Yazılımlarda muhtelif zamanlarda yapabileceği tüm değişiklikler anlamına gelir.

"Destek" bir kopyası https://apigee.com/about/specification-sheets adresinde bulunan, o tarihte yürürlükte olan Google'ın teknik destek politikası anlamına gelir.

"Sistem Kullanıcısı" Bulut Hizmetleri kullanıcı arayüzü veya API'ler aracılığıyla kuruluş veya ortam kombinasyonlarından herhangi birine erişmek üzere benzersiz hesap kimliği ve yetkili kimlik bilgilerine sahip her bir şahıs anlamına gelir. Sistem Kullanıcıları, herhangi bir zamanda kimlik bilgilerini başka hiçbir sistem veya şahısla paylaşamaz.

"Vergiler" Bulut Hizmetlerinin satın alınmasıyla ilgili, cezalar ve faizler de dahil olmak üzere (Google'ın gelir vergisi dışındaki) tüm harçlar, gümrük bedelleri veya vergiler anlamına gelir ("mal ve hizmetler vergisi" ve "katma değer vergisi" gibi dolaylı vergiler dahildir).

"Süre" Bölüm 13.1'de belirtilen anlama gelir.

"Ticari Marka Kuralları" https://www.google.com/permissions/guidelines.html adresinde yer alan Google'ın Google Marka Özelliklerini Üçüncü Tarafların Kullanımı Kuralları anlamına gelir.

"Şartlar URL'si" burada belirtilen aşağıdaki URL anlamına gelir: https://cloud.google.com/apigee/google-terms-service-apigee-products.

"Üçüncü Tarafların Kanuni Takibatı" taraflarla bağı olmayan bir üçüncü tarafın mahkeme veya resmi yargı organlarına sunduğu her türlü resmi kanuni takibattır (her türlü temyiz takibatı dahildir).

"Kullanıcı" Müşteri tarafından Bulut Hizmetlerini kullanmasına izin verilen ve/veya Bulut Hizmetleri aracılığıyla bilgileri gönderilen, Müşterinin veya Satış Ortaklarının herhangi bir çalışanı, aracısı, sözleşmeli firması veya üçüncü taraf geliştiricisi anlamına gelir.


2. GOOGLE'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

2.1. Bulut Hizmetleri. Bu Sözleşme'nin Süresi boyunca Google: (i) Belgeler'e uygun şekilde ve bu Sözleşme'nin şartlarına tabi olarak Bulut Hizmetlerini Müşteriye sunacak ve (ii) Bulut Hizmetleri ve Destek sunmak için veya Müşterinin talimatları doğrultusunda gerekli olan durumlar haricinde Müşteri Verilerine erişmeyecek ve bunları kullanmayacaktır.

2.2. Yönetici Konsolu. Bulut Hizmetlerini almanın bir parçası olarak Müşteri, Yönetici Konsoluna erişim elde edecek ve bu konsol üzerinden Bulut Hizmetlerini yönetebilecektir.

2.3. Dağıtım Bölgesi. Müşteri, Bulut Hizmetlerinin temel çalışma zamanı (mesajlaşma işleme) bileşenlerinin dağıtımı için bölgeler seçebilecektir. Bölge seçiminin mevcut olmaması veya Müşteri tarafından yapılmaması durumunda Google, Bulut Hizmetlerinin temel çalışma zamanı bileşenlerini Google'ın veya aracılarının tesislerinin bulunduğu herhangi bir yerde dağıtabilir.

2.4. Değişiklikler. Google, zaman zaman Bulut Hizmetlerinde ticari olarak makul güncellemeler yapabilir. Google, fiyatlandırma (ve tüm bağlı belgeler) dahil olmak üzere bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler yapabilir. Google tarafından aksi belirtilmediği müddetçe Sözleşme'de yapılan önemli değişiklikler, yayınlandıktan 30 gün sonra geçerli olur. Ancak değişikliklerin yeni bir işleve uygulanacak olması halinde bunlar derhal geçerli hale gelir. Müşterinin Sözleşme'deki değişiklikleri kabul etmemesi durumunda lütfen Bulut Hizmetlerini kullanmayı durdurun. Google, bu Sözleşme'deki tüm değişiklikleri Şartlar URL'sinde yayınlayacaktır.


3. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

3.1. Kanunlara ve Kurallara Uygunluk. Taraflar arasında olduğu gibi, Müşteri: (i) bir Sistem Kullanıcısı oturumu kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden; (ii) Bulut Hizmetlerine bağlanmak, erişmek veya bunları kullanmak için gereken tüm Müşteri Ekipmanlarını ve tüm yardımcı hizmetleri temin etmek ve sürdürmekten; (iii) Müşteri Ekipmanlarının ve tüm yardımcı hizmetlerin Bulut Hizmetleri ile uyumlu olmasını ve Belgeler'de belirtilen tüm gerekliliklere uygun olmasını sağlamaktan; (iv) bu Sözleşme kapsamında Müşteri Verilerinin işlenmesine izin verilmesi için gereken tüm onayları temin etmekten ve sürdürmekten ve (v) kendi Kullanıcılarından, Müşteri Verilerinden ve Bulut Hizmetlerinin kullanımından ve Kullanıcılarının, Müşteri Verilerinin ve Bulut Hizmetlerinin kullanımının AUP'ye uygun olmasını sağlamaktan sorumludur.

3.2. Kısıtlamalar. Müşteri Bulut Hizmetlerini bu Sözleşme'ye uygun şekilde, geçerli kanunlara uyarak kullanacak ve: (a) Bulut Hizmetlerini yeniden satmayacak, alt lisansını vermeyecek, kiralamayacak, zaman paylaşımlı olarak devretmeyecek veya başka bir şekilde bir üçüncü tarafın kullanımına sunmayacak; (b) Bulut Hizmetlerini kullanarak hak ihlali içeren veya yasal olmayan materyaller göndermeyecek veya depolamayacak; (c) Bulut Hizmetlerine veya burada saklanan bilgilere yetkisiz erişim elde etmeye veya bunların bütünlüğünü bozmaya çalışmayacak; (d) bir Sistem Kullanıcısı hesabının birden fazla şahıs tarafından kullanılmasına izin vermeyecek; (e) Bulut Hizmetlerini değiştirmeyecek, kopyalamayacak veya türev eserlerini oluşturmayacak; (f) Bulut Hizmetleri üzerinde tersine mühendislik uygulamayacak; (g) herhangi bir sisteme veya veriye zarar vermeyi amaçlayan hiçbir virüs, solucan, Truva atı veya başka bir programlama rutini yaymayacak; (h) Bulut Hizmetlerine bir rakip ürün veya hizmet oluşturmak ya da özelliklerini veya kullanıcı arayüzünü kopyalamak amacıyla erişmeyecek; (i) Google'ın önceden yazılı onayı olmaksızın yayınlama amacı taşıyan bir ürün değerlendirmesi, karşılaştırma veya başka bir karşılaştırmalı analiz için Bulut Hizmetlerini kullanmayacak veya bu şekilde kullanılmasına izin vermeyecek; (j) ABD Dış İşleri Bakanlığı'nın Uluslararası Silah Kaçakçılığı Yönetmeliği'ne tabi hiçbir Müşteri Verisi işlemeyecek veya depolamayacak veya (k) Bulut Hizmetlerini Yüksek Riskli Faaliyetler için kullanmayacaktır. Google tarafından aksi yazılı olarak belirtilmediği müddetçe Google, Bulut Hizmetlerinin kullanımlarının HIPAA kapsamında yükümlülüğe yol açmasını amaçlamamaktadır ve Bulut Hizmetlerinin HIPAA gerekliliklerini karşılayacağına dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Müşteri, HIPAA kapsamında tanımlandığı şekliyle bir Tüzel Kişi ya da İş Ortağı ise (veya böyle bir konuma gelirse) bu tür bir kullanım için Google'dan önceden yazılı onay aldığı durumlar hariç olmak kaydıyla Bulut Hizmetlerini, Korunan Sağlık Bilgileri'nin (HIPAA kapsamında tanımlandığı şekliyle) dahil olduğu herhangi bir amaçla veya herhangi bir biçimde kullanmayacaktır.

3.3. Askıya Alma ve Kaldırmalar.

Askıya Alma/Kaldırmalar. Müşteri, herhangi bir Müşteri Verisinin AUP'yi ihlal ettiğini fark etmesi halinde söz konusu Müşteri Verisini derhal kaldıracaktır. Müşteri, bir önceki cümlede belirtildiği şekilde askıya alma veya kaldırma işlemini gerçekleştirmezse Google, Müşterinin bunu yapmasını özel olarak talep edebilir. Müşteri yirmi dört saat içinde Google'ın buna yönelik talebini yerine getirmezse Google söz konusu ihlal düzeltilene kadar Bulut Hizmetlerini askıya alabilir.

Acil Güvenlik Durumları. Yukarıdakilerden bağımsız olarak bir Acil Güvenlik Durumu olması halinde Google, Müşterinin Bulut Hizmetleri kullanımını otomatik olarak askıya alabilir. Askıya alma, Acil Güvenlik Durumunu önlemek veya çözümlemek için gereken asgari ölçüde ve asgari süreyle olacaktır. Google'ın, Müşterinin Bulut Hizmetleri kullanımını herhangi bir nedenle Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın askıya alması halinde Müşterinin talebi üzerine Google, makul olarak mümkün olan en kısa süre içinde askıya alma nedenini Müşteriye sunacaktır.

3.4 Diğer Google Hizmetleri; Üçüncü Taraf Hizmetleri.

Bulut Hizmetleri, diğer Google hizmetlerine veya Google dışı (üçüncü taraf) hizmetlere bağlanabilmenizi sağlar. Diğer Google hizmetlerini veya üçüncü taraf hizmetlerini kullanımınız bu Sözleşme'ye tabi değildir. Diğer Google hizmetlerini kullanımınız Google Cloud Platform Hizmet Şartları'na tabidir. Üçüncü taraf hizmetlerini kullanımınız hizmetlerle ilgili olarak üçüncü taraflar ile sizin aranızdaki ayrı şartlar ve koşullara tabidir. Google Bulut Hizmetlerini, bu tür Google hizmetlerinin veya üçüncü taraf hizmetlerinin şart ve koşullarını ihlal edecek şekilde Google hizmetlerine veya üçüncü taraf hizmetlerine erişmek için kullanmamalısınız. Üçüncü taraf hizmetlerine bağlanmak ve bunları kullanmak için gereken haklara sahip olduğunuzdan emin olmak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Google, üçüncü taraf hizmetlerini hiçbir şekilde işletmemekte, desteklememekte, onaylamamakta, kontrol etmemekte veya bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemektedir. Google, üçüncü tarafların güvenlik uygulamalarından veya gizlilik politikalarından sorumlu değildir.


4. ÖDEME ŞARTLARI.

4.1. Faturalandırma. Geçerli Ücret Tahakkuk Dönemi'nin başında Google, Ücretler için Müşteriye bir elektronik fatura düzenleyecektir. Müşteri tüm Ücretlerden sorumlu olacak ve tüm Ücretleri elektronik faturada belirtilen para biriminde ödeyecektir. Müşteri kredi kartı, banka kartı veya başka bir faturasız ödeme şekliyle ödemeyi tercih ederse Google tüm Ücretleri vadesi geldiğinde hemen yansıtacaktır (ve Müşteri ödeyecektir). Müşteri faturayla ödemeyi tercih ederse (ve Google bunu kabul ederse) tüm Ücretler faturada belirtilen vadesinde (faturada vade belirtilmemiş ise fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde) ödenir. Tüm API çağrısı aşımları, Sistem Kullanıcısı aşımları veya sonradan hesaplamaya tabi ek Ücretler, tahakkuk ettikleri dönemin sonunda elektronik olarak faturalandırılacaktır. Bu tür tutarlar, bu Sözleşme uyarınca vadesinde ödenir. Müşterinin tüm Ücretleri ödeme yükümlülüğü iptal edilemez. Google'ın, Müşterinin Bulut Hizmetlerini kullanımına dair ölçümü nihaidir. Google'ın birden fazla fatura sağlama yükümlülüğü yoktur. Havale yoluyla yapılan ödemelerde Google tarafından sağlanan banka bilgileri bulunmalıdır.

4.2. Vergiler.

 • Müşteri tüm Vergilerden sorumludur ve Bulut Hizmetleri için Google'a hiçbir Vergi indirimi olmaksızın ödeme yapar. Google'ın Vergi toplamak veya ödemek zorunda kalması durumunda Müşteri Google'a ilgili vergi makamı tarafından verilmiş geçerli bir vergi muafiyeti sertifikasını zamanında sunmadığı takdirde Vergiler Müşteriye faturalandırılır. Bazı eyaletlerde satış vergisi toplam satış fiyatı üzerinden satış anında alınır ve satış anında faturalandırılıp tahsil edilmesi gerekir. Yasalar uyarınca Müşterinin Google'a yaptığı ödemelerde stopaj uygulaması gerekiyorsa Müşteri, Google'a resmi bir vergi makbuzu veya bu stopajı destekleyen diğer ilgili belgeleri sunmalıdır. Geçerli vergi yasaları uyarınca Bulut Hizmetlerinin yerel KDV'ye tabi olduğu ve Müşterinin Google'a ödenecek tutarlardan yerel KDV'yi düşmesi gerektiği hallerde, yukarıdaki prosedüre uygun şekilde hesaplanan Bulut Hizmetlerinin değeri Müşteri tarafından ilgili yerel KDV tutarınca yükseltilecek (brüt tutar hesaplanacak) ve bu brüt tutar KDV dahil fiyat olarak kabul edilecektir. KDV dahil fiyattan düşülen yerel KDV tutarı Müşteri tarafından geçerli yerel vergi kurumuna yatırılacaktır ve Müşteri, Google'ın hizmetleri için normalde alacağı net tutarın (KDV dahil fiyattan, geçerli vergi kurumuna yatırılan yerel KDV tutarı düşülerek hesaplanan) ödemesini almasını sağlayacaktır.
 • Geçerli yasalar uyarınca gerekli olması halinde Müşteri, Google'ın ilgili yargı alanlarında geçerli vergi düzenlemelerine ve makamlarına uymak için ihtiyaç duyabileceği vergi kimlik bilgilerini Google'a sağlayacaktır. Müşteri, herhangi bir yanlış beyanından kaynaklanan tüm vergi, faiz veya cezaları ödemekle (ya da Google'a tazmin etmekle) yükümlü olacaktır.

4.3. Fatura Anlaşmazlıkları ve Geri Ödemeler. Tüm fatura anlaşmazlıkları ödeme vadesinden önce bildirilmelidir. Tarafların belirli fatura yanlışlıklarının Google'a atfedilebilir olduğunu belirlemesi halinde Google, Müşterinin kayıtlı kartına bir geri ödeme yapacak veya faturalı ödemelerde, etkilenen faturadaki yanlış tutarı belirten bir alacak faturası düzenleyecektir. Google, düzeltilmiş fatura düzenlemeyecektir. Anlaşmazlığa konu olan faturanın ödemesi henüz yapılmamış ise Google alacak faturasını söz konusu anlaşmazlığa konu olan faturaya uygular ve Müşteri, söz konusu faturada oluşan net bakiyeyi ödemekle yükümlü olur. İzin verilen azami ölçüde Müşteri, ilgili Ücret yansıtıldıktan sonraki altmış gün içinde hak talebinde bulunulmadığı takdirde, Ücretlerle ilgili tüm hak taleplerinden feragat eder (bu durum Müşterinin kredi kartını veren kuruluşla olan Müşteri haklarını etkilemez). Geri ödemeler (varsa) Google'ın şahsi karar verme yetkisine tabidir ve yalnızca Bulut Hizmetlerine yönelik kredi biçiminde olabilir. Bu Sözleşme'deki hiçbir madde, Google'ı herhangi bir tarafa kredi vermekle yükümlü kılmaz.

4.4. Ödeme Gecikmeleri; Askıya Alma. Geç ödemelere, ödeme vadesinden ödemenin tamamen yapıldığı tarihe kadar %1,5 oranında (veya yasaların izin verdiği en yüksek oranda) faiz uygulanabilir. Müşteri, Google'ın bu tür gecikmiş ödemelerin tahsil edilmesi sırasında maruz kaldığı tüm makul masraflardan (avukatlık ücretleri dahil) sorumlu olacaktır. Müşterinin Bulut Hizmetlerinin ödemelerini geciktirmesi halinde Google Bulut Hizmetlerini askıya alabilir veya Madde 13.2 uyarınca ihlal nedeniyle Sözleşme'yi feshedebilir.

4.5. Satın Alma Siparişi Numarasının Gerekli Olmaması. Netleştirmek adına; Google'ın, Google faturasında (veya başka bir şekilde) bir satın alma siparişi numarası sağlaması gerekmeksizin Müşteri geçerli tüm Ücretleri ödemekle yükümlüdür.


5. EK ŞARTLAR.

5.1. Hakların Verilmesi. Sözleşme'nin şartlarına tabi olmak kaydıyla Google, Müşteriye (ve Müşterinin Bulut Hizmetlerine erişim sağladığı Satış Ortaklarına), Müşteri tarafından satın alınan Bulut Hizmetlerini Sözleşme Süresi boyunca kullanmaya yönelik münhasır olmayan, devredilemez (burada izin verildiği şekilde bir menfaat halefine devir hariç) bir hak verir. Müşterinin Bulut Hizmetlerini kullanma hakkı, burada ve Belgeler'de belirtilen hacim kısıtlamalarına ve diğer kısıtlamalara tabidir.

5.2. Üçüncü Taraf Bileşenleri. Bulut Hizmetlerinin Üçüncü Taraf Bileşenleri (açık kaynaklı yazılım içerebilir) ayrı lisans sözleşmelerine tabi olabilir. Bir üçüncü taraf lisansının bu Sözleşme'nin açıkça yerine geçtiği sınırlı durumlarda, Müşterinin ilgili üçüncü taraf bileşenini kullanımı söz konusu üçüncü taraf lisansına tabi olur.

5.3. Bulut Hizmetlerinin Kullanımdan Kaldırılması. Kullanımdan Kaldırma Politikası'na tabi olarak Google herhangi bir Bulut Hizmetini veya herhangi bir özelliğini veya bölümünü istediği zaman, istediği nedenle Müşteriye karşı hiçbir yükümlülüğü olmaksızın kullanımdan kaldırabilir.

5.4. Değerlendirme Hesapları. Değerlendirme hesapları 60 gün sürelidir ve yalnızca Bulut Hizmetlerinin şirket içinde, ticari olmayan şekilde, üretim dışı değerlendirilmesi için sunulur. Değerlendirme hesapları, Bulut Hizmetlerini kullanarak herhangi bir kişisel veri işleyemez ve Veri İşleme ve Güvenlik Şartları'na tabidir. Müşteri, Değerlendirme hesaplarını kripto para birimi madenciliği için kullanamaz. Belirli Bulut Hizmetleri ve özellikler Değerlendirme hesapları için kullanılır olmayabilir ve Müşteri, Değerlendirme hesabını standart bir hesaba dönüştüremeyebilir. HDS ve Destek, Değerlendirme hesapları için geçerli değildir ve kullanılamaz.

5.5. Sınırlar. Belirli Bulut Hizmetleri ürünlerinde, Belgeler'de daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Sistem Kullanıcısı sayısının veya üretim ve üretim dışı API çağrısı kullanımı toplamı için aylık, üç aylık veya yıllık API çağrısının özel sınırları bulunur. Müşterinin herhangi bir takvim ayında, üç aylık dönemde veya yılda bu limitleri aşması halinde Google, API çağrısı ve Sistem Kullanıcısı aşım Ücretlerine dayalı olarak fazladan API çağrıları ve Sistem Kullanıcıları için Müşteriye elektronik olarak fatura kesecektir. Faturalandırılan toplam tutar, fazladan API çağrılarının veya Sistem Kullanıcılarının fiili sayısına dayalı olarak hesaplanacaktır. Müşteri API çağrısı kullanımını ve Sistem Kullanıcısı miktarlarını Bulut Hizmetleri raporlama araçları aracılığıyla inceleyebilir.


6. DESTEK. Google, Müşterinin tüm Ücretleri zamanında ödemesi şartıyla Destek sağlayacaktır. Bu Destek, https://apigee.com/about/specification-sheets adresinde bir kopyası bulunan Google teknik destek politikasında açıklanan esasa dair şartlar ve koşullara uygun olarak sağlanacaktır.


7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI.

7.1. Sahiplik. Müşteri ile Google arasında olduğu gibi Müşteri, Müşteri Verileri ve Müşteri Gizli Bilgileriyle ilgili tüm hakların sahibi olmaya devam edecektir. Müşteri ile Google arasında olduğu gibi Google, Bulut Hizmetleriyle ilgili tüm mülkiyet haklarına sahip olacak ve sahibi olmaya devam edecektir.

7.2. Müşteri Geri Bildirimi. Müşterinin Google'a Bulut Hizmetleri ile ilgili Geri Bildirim sağlaması halinde Google bu bilgileri Müşteriye karşı bir yükümlülük olmadan kullanabilir ve Müşteri, bu tür Geri Bildirimlerle ilgili tüm hak, unvan ve menfaatleri geri alınamaz biçimde Google'a temlik eder.

7.3. Diğer. Burada herhangi bir Google veya Müşteri ticari markası, ticari adı veya hizmet markası için hiçbir lisans, hak veya menfaat verilmemektedir.


8. GİZLİ BİLGİLER.

8.1. Yükümlülükler. Gizli Bilgileri alan kişi, Gizli Bilgiler öğrenmesi gereken ve gizli tutmayı yazılı olarak kabul eden (ya da profesyonel danışmanlar için başka türde bir bağlayıcılık aracılığıyla) Satış Ortakları, çalışanlar, aracılar ve profesyonel danışmanlar hariç olmak üzere, bu Gizli Bilgileri hiç kimseye ifşa etmeyecektir. Gizli Bilgileri alan kişi, yukarıda geçen kişi ve tüzel kişileri söz konusu Gizli Bilgileri yalnızca bu Sözleşme kapsamında sahip oldukları hakları ifa etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanmasını ve bilgileri gizli tutmak için makul özen göstermesini sağlayacaktır.

8.2. Zorunlu İfşa. Bu Sözleşme'deki aksine hükümler dikkate alınmaksızın, Gizli Bilgileri alan kişi (i) ifşa etmeden önce söz konusu ifşa ile ilgili olarak karşı tarafı derhal bilgilendirmek ve (ii) karşı tarafın ifşaya itiraz etmeye yönelik makul taleplerine uymak için ticari olarak makul adımları atması koşuluyla geçerli bir Yasal İşlem nedeniyle gerekli olan ölçüde Gizli Bilgileri ifşa edebilir. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, yukarıdaki (i) ve (ii) alt bölümleri, Gizli Bilgileri alan kişinin (i) ve (ii)'ye uymanın (a) Yasal İşlem ihlaline yol açabileceğini; (b) resmi incelemelere engel olabileceğini ve/veya (c) bir bireyin ölümüne ya da ağır yaralanmasına yol açabileceğini belirlediği durumlarda uygulanmayacaktır. Taraflar arasında olduğu gibi, Müşteri, Bulut Hizmetlerini kullanımı ve kendi Kullanıcılarının bu hizmetleri kullanımı ile ilgili tüm üçüncü taraf taleplerine yanıt vermekten sorumludur.


9. VERİ İŞLEME VE GÜVENLİK ŞARTLARI. Veri İşleme ve Güvenlik Şartları, burada atıfta bulunulmak suretiyle bu Sözleşme'ye dahil edilmiştir. Google, Veri İşleme ve Güvenlik Şartları'nı yalnızca söz konusu değişikliğin geçerli yasaya, geçerli düzenlemeye, mahkeme kararına veya resmi bir düzenleyici veya kurum tarafından yayınlanan bir talimata uyulması için gerekli olması, söz konusu değişikliğe Veri İşleme ve Güvenlik Şartları'nda açıkça izin verilmiş olması veya söz konusu değişikliğin:

 • ticari olarak makul olması;
 • Bulut Hizmetlerinin genel güvenliğinin azalmasına neden olmaması;
 • Veri İşleme ve Güvenlik Şartları'nın 5.2. Bölümünde (İşleme Kapsamı) açıklandığı şekliyle Google'ın Müşterinin Kişisel Verilerini işlemesinin kapsamını genişletmemesi veya bununla ilgili herhangi bir sınırlamayı ortadan kaldırmaması ve
 • Müşterinin Veri İşleme ve Güvenlik Şartları kapsamındaki hakları üzerinde başka herhangi bir olumsuz etkisi olmaması halinde değiştirebilir.

Google, Veri İşleme ve Güvenlik Şartları'nda bu Bölüm'e uygun şekilde herhangi bir önemli değişiklik yapması halinde bu değişikliği bu şartları içeren URL'de yayınlayacaktır. Bu Sözleşme'de aksi yönde yer alan hiçbir hüküm dikkate alınmaksızın, bu Bölüm uyarınca Veri İşleme ve Güvenlik Şartları'nda yapılan bir değişiklik için Müşteri ve Google tarafından imzalanmış bir yazılı belge gerekli olmayacaktır.


10. GARANTİLER.

10.1. Karşılıklı Garantiler. Taraflardan her biri: (i) bu Sözleşme'yi akdetmek ve yürütmek için gerekli yasal yetkiye sahip olduğunu; (ii) bu Sözleşme'yi imza yetkilisinin 18 yaşında veya daha büyük olduğunu ve (iii) bu Sözleşme kapsamındaki performansıyla ilgili olarak geçerli olan (Google için) veya Bulut Hizmetlerini kullanımıyla ilgili olarak geçerli olan (Müşteri için) tüm yasa ve düzenlemelere uyacağını beyan ve garanti eder. Google, Bulut Hizmetlerini geçerli HDS'ye (varsa) uygun olarak sunacağını garanti eder.

10.2. SORUMLULUK REDDİ. BU SÖZLEŞME'DE AÇIKÇA BELİRTİLEN DURUMLAR HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, GOOGLE VE TEDARİKÇİLERİ, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR KULLANIMA UYGUNLUK VE İHLAL İÇERMEMEYE DAİR GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE SARİH, ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. GOOGLE VE TEDARİKÇİLERİ, MÜŞTERİ VERİLERİNİN VEYA BULUT HİZMETLERİ KULLANILARAK BULUNDURULAN VEYA İLETİLEN BAŞKA HERHANGİ BİR İLETİŞİMİN SİLİNMESİNDEN VEYA SAKLANAMAMASINDAN DOLAYI SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. MÜŞTERİ, MÜŞTERİ VERİLERİNİN GÜVENCEYE ALINMASINDAN VE YEDEKLENMESİNDEN KENDİSİ SORUMLUDUR. GOOGLE VEYA TEDARİKÇİLERİ, BULUT HİZMETLERİ İŞLEYİŞİNİN VEYA HERHANGİ BİR YAZILIMIN HATASIZ YA DA KESİNTİSİZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. BULUT HİZMETLERİ VEYA HERHANGİ BİR YAZILIM, YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER İÇİN TASARLANMAMIŞ, ÜRETİLMEMİŞ VEYA BU TÜR FAALİYETLER İÇİN KULLANILMALARI AMAÇLANMAMIŞTIR.


11. TAZMİNAT.

11.1. Müşterinin Tazminat Yükümlülükleri. Geçerli yasalarca yasaklanmadığı müddetçe, Müşteri (i) Bulut Hizmetlerinde herhangi bir Müşteri uygulaması, Müşteri düzenlemesi veya ortamından ya da Müşteri Markası Özelliklerinden veya (ii) Müşterinin veya Kullanıcılarının Bulut Hizmetlerinin AUP'yi ihlal ederek kullanmasından kaynaklandığı ölçüde, her türlü Üçüncü Tarafların Kanuni Takibatında Tazmin Edilen Yükümlülükler'e karşı Google'ı ve Satış Ortakları'nı savunacak ve tazmin edecektir.

11.2. Google’ın Tazminat Yükümlülükleri. Google, yalnızca Google'ın Bulut Hizmetlerini sağlamak için kullandığı teknolojinin (herhangi bir açık kaynaklı yazılım hariç) üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiği veya kötüye kullandığı İddiasından kaynaklanması durumunda, Müşteriyi ve Satış Ortaklarını her türlü Üçüncü Tarafların Kanuni Takibatında Tazmin Edilen Yükümlülükler'e karşı savunacak ve tazmin edecektir.

11.3. İstisnalar. Bu 11. Bölüm, söz konusu İddianın şunlardan kaynaklanması halinde geçerli olmayacaktır:

 • tazmin edilen tarafın bu Sözleşme'yi ihlal etmesi;
 • Google'ın teknolojisinin Google dışında herhangi biri tarafından değiştirilmesi;
 • Google'ın teknolojisinin Google tarafından sağlanmamış materyallerle birleştirilmesi veya
 • Bulut Hizmetlerinin güncel olmayan veya desteklenmeyen sürümlerinin kullanılması.

11.4. Koşullar. 11.1 ve 11.2 Bölümleri, yalnızca şu koşullarla geçerli olacaktır:

 • Tazmin edilen tarafın, Üçüncü Tarafların Kanuni Takibatının öncesindeki tüm İddiaları en kısa sürede tazmin eden tarafa yazılı olarak bildirmesi ve İddialar ile Üçüncü Tarafların Kanuni Takibatının çözüme kavuşturulması için tazmin eden tarafla makul bir işbirliği içinde olması gerekir. İşbu 11.4(a) Bölümünün ihlali, Üçüncü Tarafların Kanuni Takibatına karşı savunmaya zarar veriyorsa tazmin eden tarafın Bölüm 11.1 veya 11.2 (hangisi uygulanabiliyorsa) kapsamındaki yükümlülükleri, söz konusu zarar dikkate alınarak azaltılır.
 • Tazmin edilen tarafın, Üçüncü Tarafların Kanuni Takibatındaki tazmin edilen kısmın tüm kontrolünü, şu hükümlere tabi olunmak kaydıyla tazmin eden tarafa bırakması gerekir: (i) tazmin edilen taraf, kendi takdirine bağlı olarak denetim yetkisi olmayan kendi hukuk danışmanını atayabilir ve (ii) tazmin edilen tarafın sorumluluk üstlenmesini, ödeme yapmasını veya herhangi bir işlem gerçekleştirmesini (veya bir işlemi gerçekleştirmekten kaçınmasını) gerektiren herhangi bir anlaşma olması durumunda, tazmin edilen tarafın önceden yazılı onay vermesi gerekir ve makul bir sebep olmaksızın, bu onay talebi yanıtsız bırakılamaz, koşula bağlanamaz veya ertelenemez.

11.5. Telafiler.

 • Google, Bulut Hizmetlerinin bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiğine makul ölçüde ikna olursa tamamen kendi tercih ve takdirine bağlı olarak: (i) Müşterinin Bulut Hizmetlerini kullanmaya devam edebilmesi için gerekli hakkı temin edecek; (ii) işlevselliğini belirgin derecede azaltmaksızın, Bulut Hizmetlerini hak ihlaline neden olmayacak şekilde değiştirecek veya (iii) Bulut Hizmetlerini ihlale yol açmayacak, denk işlevselliğe sahip bir muadiliyle değiştirecektir.
 • Google, 11.5(a) Bölümünde belirtilen telafilerin ticari olarak makul olmadığına kanaat getirmesi halinde Müşterinin etkilenen Bulut Hizmetlerinin kullanımını askıya alabilir veya feshedebilir.

11.6. İmtiyazlar ve Yükümlülükler. Taraflardan herhangi birinin fesih haklarını etkilemeksizin, işbu Bölüm 11'de, üçüncü tarafların Fikri Mülkiyet Hakkı İhlal İddiaları ve Üçüncü Taraf Kanuni Takibatlarıyla ilgili, tarafların bu Sözleşme kapsamındaki imtiyaz ve yükümlülükleri açıklanmaktadır.


12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

12.1. SINIRLAMALAR. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE VE BÖLÜM 12.2'YE (İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR) TABİ OLMAK KAYDIYLA, (A) TARAFLARDAN HİÇBİRİ BU SÖZLEŞME'DEN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ŞU DURUMLARDAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUĞA SAHİP DEĞİLDİR: (I) GELİR KAYIPLARI; (II) DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN KAYIPLAR (GEÇERLİLİK TARİHİ İTİBARIYLA TARAFLARCA ÖNGÖRÜLEBİLİR VEYA FİKREN ORTAYA KONABİLİR OLSUN VEYA OLMASIN) VEYA (III) ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA CEZAİ TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ ZARARLAR VE (B) TARAFLARDAN HER BİRİNİN BU SÖZLEŞME'DEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN TOPLAM SORUMLULUĞU, MÜŞTERİNİN SORUMLULUĞUN ORTAYA ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ 12 AY İÇİNDE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA GOOGLE'A ÖDEMİŞ OLDUĞU ÜCRETLER İLE SINIRLIDIR.

12.2. SINIRLAMA İSTİSNALARI. Bu sorumluluk sınırlamaları bir tarafın Fikri Mülkiyet Haklarının karşı tarafça ihlal edilmesi veya Müşterinin ödeme yükümlülüklerinin ihlali için geçerli değildir.


13. SÜRE VE FESİH.

13.1. Sözleşme Süresi. Bu Sözleşme'nin "Süresi" Geçerlilik Tarihi'nde başlayacak ve Sözleşme, bu Sözleşme'nin 13. Bölümünde belirtildiği şekilde feshedilene kadar devam edecektir.

13.2. İhlal Nedeniyle Fesih. Taraflardan biri: (i) bu Sözleşme'nin esaslı ihlaline dair karşı tarafa yazılı bildirimde bulunduktan sonra 30 gün içinde, söz konusu ihlalin bu süre dolana kadar düzeltilmemiş olması halinde; (ii) karşı tarafın iflas etmesi, ödeme aczine düşmesi, tasfiyesi, alacaklılar lehine tahsisi veya benzer bir işlem yapılması halinde yazılı bildirimde bulunmak suretiyle derhal; (iii) karşı tarafın bu Sözleşme'yi iki kereden fazla esaslı ihlali halinde söz konusu ihlallerin düzeltilip düzeltilmemesinden bağımsız olarak ve (iv) burada belirtilen diğer şekillerde bu Sözleşme'yi feshedebilir.

13.3. Aktif Olmama Nedeniyle Fesih. Google, 60 günlük bir süre boyunca (i) Müşterinin Yönetici Konsoluna erişmemiş olması veya ilgili kuruluşun hiçbir ağ aktivitesinin olmaması ve (ii) bu hesap veya kuruluşa Bulut Hizmetleri için hiçbir Ücret tahakkuk etmemiş olması halinde, 30 gün önceden bildirimde bulunarak (veya Değerlendirme hesapları veya kuruluşlar için bildirimsiz olarak) Bulut Hizmetlerinin Müşterinin veya herhangi bir kuruluşun hesabına sağlanmasını sonlandırma hakkını saklı tutar.

13.4. Ücret Tahakkuk Döneminin Sonunda Fesih. Müşteri, Bulut Hizmetlerini kullanmayı istediği zaman bırakabilir. Müşteri, yazılı bildirimde bulunarak ve bu yazılı bildirim, bildirimin verildiği Ücret Tahakkuk Döneminin sonunda geçerli olacak şekilde bu Sözleşme'yi feshedebilir. Fesih gerçekleştiğinde Müşteri ilgili Bulut Hizmetlerini kullanmayı durdurmalıdır. Google bu Sözleşme'yi istediği zaman, Müşteriye karşı hiçbir yükümlülüğü olmaksızın, geçerli Ücret Tahakkuk Döneminin sonunda geçerli olacak şekilde feshedebilir.

13.5. Feshin Etkisi. Sözleşme'nin feshedilmesi halinde: (a) bir tarafın diğer tarafa vermiş olduğu haklar derhal sona erecektir; (b) Müşterinin Google'a ödemesi gereken tüm Ücretler, son fatura alınır alınmaz ödenecektir; (c) Müşteri, Bulut Hizmetlerindeki Müşteri kuruluşlarını ve ortamlarını ve tüm Müşteri verilerini silecektir ve (d) talep üzerine, her bir taraf diğer tarafın tüm Gizli Bilgilerini iade veya imha etmek için ticari olarak makul her türlü çabayı sarf edecektir.

13.6. Yürürlükte Kalma. Tarafların Bölüm 4, 7, 8, 10.2, 11, 12, 13.5 ve 14 kapsamındaki yükümlülükleri Sözleşme'nin feshinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.


14. GENEL.

14.1 Aracı Olmaması; Üçüncü Taraf Lehtar Olmaması. Taraflar sözleşmeli firmalar olup bu Sözleşme ile taraflar arasında hiçbir iş ortaklığı, bayilik, ortak girişim, mutemet veya istihdam ilişkisi doğmamaktadır. Bu Sözleşme, aksi yönde açık bir hüküm bulunmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir menfaat sağlamaz.

14.2. Bildirimler. Bildirimler yazılı olarak karşı tarafın hukuk bölümüne ve birincil irtibat yetkilisine hitaben yapılır. Google Hukuk Bölümü'ne iletilecek bildirimler legal-notices@google.com adresine gönderilmelidir. Yazılı veya otomatik alındı belgesi ya da elektronik günlük kaydıyla (hangisi uygulanabilirse) doğrulanan bildirimler alındı sayılır.

14.3. Tanıtım. Müşterinin Ticari Marka Kuralları'na uygun şekilde, Bulut Hizmetlerinin kullanıcısı olduğunu kamuya açık olarak beyan etme izni vardır. Müşteri, Bulut Hizmetlerini kullanımı ile bağlantılı olarak Google Marka Özelliklerini görüntülemek isterse Ticari Marka Kuralları'nda belirtilen süreç aracılığıyla Google'ın yazılı iznini almalıdır. Google, internet üzerinden veya tanıtım materyallerinde, Google müşterileri listesi içinde Müşterinin adına veya Marka Özelliklerine yer verebilir. Google ayrıca Müşterinin, Hizmetlerin müşterisi olduğunu sözlü olarak belirtebilir. Taraflardan hiçbiri, daha önce onaylanmış olan bir basın açıklamasına büyük ölçüde benzer bir basın açıklamasını tekrarlarken onay almak zorunda değildir. Herhangi bir tarafın Marka Özellikleri, ancak bu Marka Özelliklerinin Fikri Mülkiyet Haklarını elinde bulunduran taraf lehine kullanılabilir. Her iki taraf da önceden yazılı bildirimde bulunarak ve kullanımın durdurulması için makul bir süre tanıyarak diğer taraftan kendisine ait Marka Özelliklerini bu Bölüme istinaden kullanma hakkını geri alabilir.

14.4. Değişiklikler; Sözleşme'nin Bütünlüğü. Bölüm 2.4 ve 9'da belirtilen durumlar hariç olmak kaydıyla bu Sözleşme'de yapılan hiçbir değişiklik veya feragat yazılı olarak yapılmadığı ve Müşteri ile Google tarafından imzalanmadığı sürece geçerli olmayacaktır. İlgili belgede aksi yönde yer alan her türlü hükümden bağımsız olarak; bir satın alma siparişinde veya başka herhangi bir sipariş belgesinde (buraya açıkça dahil edilmiş olan karşılıklı akdedilmiş bir sipariş belgesi hariç) belirtilen hiçbir şart bu Sözleşme'ye dahil edilmeyecek ve bu türden tüm şartlar geçersiz olacaktır. Burada atıfta bulunulan tüm belgeleri içeren bu Sözleşme taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını temsil etmekte olup bu konuyla ilgili taraflar arasında önceki veya eş zamanlı, yazılı veya sözlü tüm anlaşma, teklif veya beyanların yerini alır. Müşteri Bulut Hizmetleri ile ilgili olarak Google veya Satış Ortakları ile bu Sözleşme'nin çevrimdışı bir sürümünü akdetti ise bu çevrimdışı sözleşmenin şartları bu Sözleşme'den üstün kabul edilir.

14.5. Feragat Edilemezlik; Bölünebilirlik. Buradaki herhangi bir hakkın kullanılmaması veya geç kullanılması söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Burada aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydıyla; burada belirtilen telafiler bir tarafın yasa veya hakkaniyet çerçevesinde sahip olabileceği diğer tüm telafilere ilave niteliğindedir ve bu telafileri hariç kılmaz. Yetkili bir mahkeme tarafından bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün geçersiz olduğuna karar verilmesi halinde söz konusu hüküm mahkeme tarafından değiştirilecek ve izin verilen azami ölçüde, orijinal hükmün amaçlarını en iyi şekilde yerine getirecek şekilde yorumlanacaktır ve diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

14.6. Mücbir Sebep. Hiçbir taraf, makul denetimi dışındaki durumlardan kaynaklanan ölçüde performans başarısızlığı veya gecikmesinden sorumlu olmaz.

14.7. Devir. Hiçbir taraf, bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünü diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın devredemez. Şu koşulları karşılayan Satış Ortağına devir hariçtir: (a) Devralan taraf, bu Sözleşme'nin şartlarına tabi olmayı yazılı olarak kabul etmiştir; (b) devralan tarafın acze düşmesi durumunda devreden tarafın Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler konusunda sorumluluğu devam eder ve (c) devreden taraf, diğer tarafı bu devir işlemine dair bilgilendirmiştir. Diğer tüm devir girişimleri geçersizdir.

14.8. Uyuşmazlığa Yol Açan Şartlar. Bu Sözleşme'yi teşkil eden belgeler arasında bir uyuşmazlık olması halinde, belgeler şu sırayla geçerli olacaktır: Veri İşleme ve Güvenlik Şartları, Sözleşme ve başka herhangi bir URL'deki şartlar.

14.9. Geçerli Yasalar.

 • ABD Şehir, İlçe ve Eyalet Devlet Kuruluşları İçin. Müşteri ABD'deki bir şehir, ilçe veya eyaletin bir devlet kuruluşuysa Sözleşme geçerli yasa ve yargı yeri konusunda hüküm ifade etmez.
 • ABD Federal Devlet Kuruluşları İçin. Müşteri ABD'nin bir federal devlet kuruluşu ise şu hüküm geçerlidir: BU SÖZLEŞME'DEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI OLARAK OLUŞAN TÜM İDDİALAR, KANUNİ İHTİLAF İLKELERİ DİKKATE ALINMAKSIZIN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YASALARINA TABİ OLACAKTIR. YALNIZCA FEDERAL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE: (I) GEÇERLİ FEDERAL YASA OLMAMASI HALİNDE KALİFORNİYA EYALETİ'NİN YASALARI (KALİFORNİYA'NIN KANUNİ İHTİLAF İLKELERİ DİKKATE ALINMAKSIZIN) GEÇERLİ OLACAKTIR VE (II) BU SÖZLEŞME'DEN VEYA BULUT HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK OLUŞAN TÜM İDDİALAR İÇİN TARAFLAR KALİFORNİYA'NIN SANTA CLARA İLÇESİNDE BULUNAN MAHKEMELERİN KİŞİSEL YARGI YETKİSİNE VE MÜNHASIR YARGI ALANINA TABİ OLMAYI KABUL EDER.
 • Diğer Tüm Tüzel Kişiler İçin. Müşteri Bölüm 14.9(a) veya (b)'de belirtilmemiş bir tüzel kişi ise şu hüküm geçerlidir: BU SÖZLEŞME'DEN VEYA BULUT HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK OLUŞAN TÜM İDDİALAR, BU EYALETİN KANUNİ İHTİLAF İLKELERİ DİKKATE ALINMAKSIZIN KALİFORNİYA YASALARI'NA TABİ OLACAKTIR VE MÜNHASIRAN ABD'NİN KALİFORNİYA EYALETİ'NİN SANTA CLARA İLÇESİNDEKİ FEDERAL MAHKEMELERDE VE EYALET MAHKEMELERİNDE GÖRÜLECEKTİR; TARAFLAR BU MAHKEMELERİN KİŞİSEL YARGI YETKİSİNE TABİ OLMAYI KABUL EDER.

Önceki Sürümler